Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Tài Nguyên - Môi Trường


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
23/2013/TT-BNNPTNT04/05/2013 QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT LÀ RỪNG SẢN XUẤT
33/2013/NĐ-CP22/04/2013 BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MẪU CỦA HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ
27/2013/NĐ-CP29/03/2013 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
25/2013/NĐ-CP29/03/2013 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
21/2013/NĐ-CP04/03/2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
29/2012/TT-BTNMT28/12/2012 QUY ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
53/2012/TT-BGTVT25/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
41/2012/TT-BCT21/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN
50/2012/TT-BGTVT19/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÓ DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
08/2012/TT-BXD21/11/2012 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC AN TOÀN
47/2012/TT-BNNPTNT25/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
09/2012/TT-BTNMT22/08/2012 QUY ĐỊNH VIỆC CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
07/2012/TT-BTNMT04/07/2012 QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
54/2012/NĐ-CP22/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
17/2012/QH1321/06/2012 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 21/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2013.
53/2012/NĐ-CP20/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
13/2012/TT-BCT12/06/2012 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO
20/2012/TT-BNNPTNT07/05/2012 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC NGHIỆM THU THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
64/2012/TTLT-BTC-BTNMT25/04/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 28/9/2009 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
22/2012/NĐ-CP26/03/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
02/2012/TT-BTNMT19/03/2012 QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ
15/2012/NĐ-CP09/03/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
70/2011/TT-BGTVT30/12/2011 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA”
47/2011/TT-BTNMT28/12/2011 QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
42/2011/TT-BTNMT12/12/2011 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
74/2011/NĐ-CP25/08/2011 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
73/2011/NĐ-CP24/08/2011 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
67/2011/NĐ-CP08/08/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
29/2011/NĐ-CP18/04/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
31/2011/TT-BGTVT15/04/2011 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU
21/2011/NĐ-CP29/03/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
13/2011/NĐ-CP11/02/2011 VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN
04/2011/NĐ-CP14/01/2011 THỰC HIỆN BÃI BỎ VIỆC SỬ DỤNG CÁC KHU PHÂN LŨ, LÀM CHẬM LŨ THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
23/2010/TT-BKHCN29/12/2010 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
117/2010/NĐ-CP24/12/2010 VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG
113/2010/NĐ-CP03/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
60/2010/QH1217/11/2010 LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2010, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2011
57/2010/QH1215/11/2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2012
34/2010/TT-BCT07/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
30/2010/TT-BGTVT01/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO TRONG NGÀNH ĐƯỜNG BỘ
29/2010/TT-BGTVT30/09/2010 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO TRONG NGÀNH HÀNG HẢI
99/2010/NĐ-CP24/09/2010 VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
15/2010/TT-BTNMT30/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH DỰ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
14/2010/TT-BTNMT29/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH DỰ BÁO LŨ
13/2010/TT-BTNMT28/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
09/2010/TT-BTNMT01/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯỚI TRỌNG LỰC QUỐC GIA
34/2010/TT-BNNPTNT23/06/2010 BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM”
70/2010/NĐ-CP22/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
69/2010/NĐ-CP21/06/2010 VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
65/2010/NĐ-CP11/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
31/2010/TT-BNNPTNT24/05/2010 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THÚ Y
50/2010/NĐ-CP14/05/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
30/2010/TT-BNNPTNT11/05/2010 BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM”
26/2010/TT-BNNPTNT27/04/2010 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
09/2010/TT-BGTVT06/04/2010 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
32/2010/NĐ-CP30/03/2010 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN CỦA TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
31/2010/NĐ-CP29/03/2010 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY
06/2010/TT-BNNPTNT02/02/2010 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN
07/2010/NĐ-CP25/01/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
03/2010/TT-BCT22/01/2010 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
117/2009/NĐ-CP31/12/2009 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
87/2009/TT-BNNPTNT31/12/2009 HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KHAI THÁC CHỌN GỖ RỪNG TỰ NHIÊN
111/2009/NĐ-CP11/12/2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
45/2009/QH1225/11/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN ĐƯỢC QUỐC HỘI HÓA XII KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2010
25/2009/TT-BTNMT16/11/2009 BAN HÀNH QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
31/2009/TT-BXD10/09/2009 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
02/2009/TT-BYT26/05/2009 HƯỚNG DẪN VỆ SINH TRONG HOẠT ĐỘNG MAI TÁNG VÀ HOẢ TÁNG
39/2009/NĐ-CP23/04/2009 VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
36/2009/NĐ-CP15/04/2009 VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
35/2009/NĐ-CP07/04/2009 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập