Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Giao thông


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
100/2019/NĐ-CP30/12/2019 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2020
30/2014/NĐ-CP14/04/2014 VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI BIỂN
171/2013/NĐ-CP13/11/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
19/2013/TT-BGTVT06/08/2013 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN
07/2013/TT-BGTVT03/05/2013 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẤY PHÉP LÁI XE
12/2013/TT-BCA01/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
01/2013/TT-BGTVT08/01/2013 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
51/2012/TT-BGTVT20/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ HÀNG KHÔNG
50/2012/TT-BGTVT19/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÓ DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
47/2012/TT-BGTVT12/11/2012 QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
40/2012/TT-BGTVT26/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
38/2012/TT-BGTVT19/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẦU CHUNG
36/2012/TT-BGTVT13/09/2012 QUY ĐỊNH CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
33/2012/TT-BGTVT15/08/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG NGANG
18/2012/QH1321/06/2012 LUẬT BIỂN VIỆT NAM SỐ 18/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 21/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2013.
51/2012/NĐ-CP11/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
17/2012/TT-BGTVT29/05/2012 BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ”
16/2012/TT-BGTVT25/05/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
16/2012/TT-BCA29/03/2012 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
21/2012/NĐ-CP21/03/2012 VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
18/2012/NĐ-CP13/03/2012 QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
67/2011/TT-BGTVT29/12/2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
65/2011/TT-BGTVT27/12/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN
64/2011/TT-BGTVT26/12/2011 QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
75/2011/TT-BCA17/11/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 3.1.7 KHOẢN 3 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
53/2011/TT-BGTVT24/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG BAY
89/2011/NĐ-CP10/10/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
77/2011/NĐ-CP01/09/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2009/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN
60/2011/NĐ-CP20/07/2011 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2011/TT-BGTVT30/06/2011 QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN TRUYỀN PHÁT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI
48/2011/NĐ-CP21/06/2011 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
49/2011/NĐ-CP21/06/2011 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
23/2011/TT-BGTVT31/03/2011 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
19/2011/TT-BGTVT31/03/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2010/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
20/2011/TT-BGTVT31/03/2011 QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
21/2011/TT-BGTVT31/03/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
15/2011/TT-BNNPTNT29/03/2011 BAN HÀNH “QUY CHẾ THÔNG TIN ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN”
39/2010/TT-BGTVT31/12/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ TÙNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
40/2010/TT-BGTVT31/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT KHỐNG CHẾ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG VÀ CHỐNG VA TRÔI TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
36/2010/TT-BCA12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
37/2010/TT-BCA12/10/2010 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XE
28/2010/TT-BGTVT13/09/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ
81/2010/NĐ-CP14/07/2010 VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
14/2010/TT-BGTVT24/06/2010 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
11/2010/TT-BGTVT20/04/2010 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN”
10/2010/TT-BGTVT19/04/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
34/2010/NĐ-CP02/04/2010 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
08/2010/TT-BGTVT19/03/2010 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA ĐƯỜNG BỘ
11/2010/NĐ-CP24/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
05/2010/TT-BGTVT09/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
109/2009/NĐ-CP01/12/2009 QUY ĐỊNH VỀ TÍN HIỆU CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN
32/2009/TT-BGTVT30/11/2009 QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
28/2009/TT-BGTVT10/11/2009 QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC BAY HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
95/2009/NĐ-CP30/10/2009 QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ HÀNG VÀ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI
26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
19/2009/TT-BGTVT08/09/2009 QUY ĐỊNH VỀ KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
15/2009/TT-BGTVT04/08/2009 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
13/2009/TT-BGTVT17/07/2009 QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA XE CƠ GIỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
10/2009/TT-BGTVT24/06/2009 VỀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
11/2009/TT-BGTVT24/06/2009 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
02/2009/TT-BGTVT03/04/2009 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
29/2009/NĐ-CP26/03/2009 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN
03/2009/NĐ-CP09/01/2009 VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ
23/2008/QH1213/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỐ 23/2008/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 13/11/2008 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2009.
04/2008/TT-BXD20/02/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
173/2007/NĐ-CP28/11/2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
94/2007/NĐ-CP04/06/2007 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY
83/2007/NĐ-CP25/05/2007 VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
75/2007/NĐ-CP09/05/2007 VỀ ĐIỀU TRA SỰ CỐ, TAI NẠN TÀU BAY DÂN DỤNG
01/2007/TT-BCA-C1102/01/2007 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập